Waar willen we naartoe?

Brabantse ambities

Brabant wil naar de top 5 van Europese regio’s.

De ontwikkeling van Brabant stagneert met name door het gemeentelijk grondbeleid, de grenzen in de groei van de intensieve landbouw en de sturingsmechanismen die onvoldoende inspelen op de maatschappelijke dynamiek met haar ondersteunende planologie.

Nu deze klassieke planningsmethoden vastlopen, kunnen nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking worden opgezet. Het Brabantse watersysteem van rivieren, kanalen en beken raakt alle economische en ecologische belangen en is daarmee de sleutel voor doorgroei naar een toekomstbestendig en eigentijds Brabant, waarin werken en goed leven samengaan.

 

Innovatief planningsmodel MozaïekBrabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant, de B-5 (‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) en de Waterschappen Noord-Brabant is een ontwikkelingsmodel opgezet om stagnerende ruimtelijke en milieutechnische mechanismen vlot te trekken: MozaïekBrabant.

In deze nieuwe aanpak worden de economische krachten van wonen, werken en innovatief ondernemen in Brabant gekoppeld aan de Brabantse watersystemen. Door hun economische en ecologische betekenis brengen zij partijen bij elkaar om de Brabants ambities te kunnen realiseren. Hiertoe zijn 6 machines’ ontwikkeld als modeloplossingen die de synergie tussen belangengroepen laat zien, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen wegneemt en tot gemeenschappelijk succes zal leiden. Een proces dat bottum-up gestalte krijgt. In de opgave worden verbeterde watersystemen gekoppeld aan herontwikkeling van bedrijventerreinen, groenblauwe verbindingen tussen wonen, werken en landschap, attractieve randstedelijke uitbreidingen en het verbeteren van het stadsklimaat.

 

Vernieuwende samenwerking

In de Brabantse wateropgave worden stad, natuur en productieland als samenwerkend geheel gezien.

Brabant is gemaakt en gevormd door mensenhanden en eigen vernuft. Deze krachten worden ingezet om onze economische en ecologische eigenheden opnieuw vorm te geven. Van onderuit wordt aan het hernieuwde Brabant gewerkt: door inzet van betrokkenheid, intelligentie en werklust. Vanuit deze lokale en regionale initiatieven participeren de overheden met ondersteunend beleid, cofinanciering en vlottrekkende regelgeving.

De watersystemen beïnvloeden niet alleen de Brabantse steden; de kanalen, rivieren en beken reiken verder. In de groene uitloopgebieden doorsnijden zij ook de landelijke omgeving tot in België. Slimme oplossingen worden ingezet om de gewenste waterberging en vernatting van natuur te sturen en het nitraatrijke water te benutten en te zuiveren voor landbouw en voedselproductie (mondiale voedselvoorziening), boomkwekerijen en natuurgebieden in o.a. Nationaal Landschap Het Groene Woud.

In de opgave worden verbeterde watersystemen gekoppeld aan de domeinen:

Wonen – Werken – Ontspanning – Gezondheid – Erfgoed – Biodiversiteit

De Dommelvallei-gemeenten participeren in deze integrale opgave vanuit het landelijk gebied: stad en platteland vinden elkaar voor een hernieuwd en beter Brabant.

 

Van Gogh Nationaal Park

Op 30 maart 2020 hebben overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een masterplan ingediend bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een gebied centraal in Brabant tot in de steden aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Het wordt het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl' in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie in Brabant. Die status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling. De partners zetten zich in om maatschappelijke opgaven die ook in dit gebied spelen - zoals woningbouw, transitie van de landbouw, de energieopgave en de klimaatadaptatie - te realiseren en ook ten goede te laten komen aan de kwaliteit van het gebied. Mozaïek Dommelvallei is een van de betrokken deelnetwerken van Van Gogh NP. Samenwerking binnen Van Gogh NP helpt Mozaïek Dommelvallei haar doelen te realiseren.