Werkgebied

MozaïekBrabant is ontwikkeld vanuit de vijf grote steden in Brabant, Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda en Helmond. Tussen deze steden liggen dorpen, natuur en productielanden in een verwevenheid met deze stedelijke omgeving. Deze Dommelvallei-gemeenten grijpen de kansen van deze vernieuwingsstrategie aan om te participeren: natuur en productieland reikt de hand naar de Brabantse steden.

Het stroomgebied van de Dommel markeert een relatief autonoom functionerend watersysteem, waarbinnen een pilot voor herontwikkeling kan worden aangegaan. In deze pilot zijn slagkracht, innovatief samenwerken en verbindingen stad/land de argumenten voor begrenzing van het plangebied: de Dommelvallei-gemeenten tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch en de gemeenten die de Dommel verbinden met de Maas. De daarin actieve waterschappen, Het Groene Woud, AgriFood Capital, betrokken gemeenten, belangenorganisaties en kennisinstituten participeren in het Manifest 'MozaïekBrabant voor Dommelvallei-gemeenten'. Bottom-up wordt samengewerkt in een open, resultaatgerichte en kennis delende samenwerking voor financiering en uitvoering.