Wat doen we?

Ze raken Brabant in het hart: klimaatgevolgen, uitputting van bodem en milieu, de sterke terugloop van biodiversiteit, aantasting van landschapskwaliteiten en vastlopende, tegengestelde belangenplanologie. Daarom is Mozaïek Dommelvallei gestart met een planologisch tegenoffensief. Hierbij past de initiatiefgroep en de stuurgroep Mozaïek Dommelvallei in het stroomgebied van De Dommel tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch een oplossingsgerichte aanpak toe. Die zet de veelzijdige problematiek om in een integrale en uitvoeringsgerichte planologie. ‘Integraal’ omdat we ervan overtuigd zijn dat het bundelen van meerdere disciplines en thema’s ons in staat stelt de beste afwegingen te maken.

Water als verbinder

In onze aanpak is ‘water’ het bindende element tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij werken samen aan integrale, duurzame gebiedsoplossingen. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie, de transities in energie en landbouw. We beperken ons niet tot de inhoud, we benadrukken óók de verantwoordelijkheid die we als Brabanders dragen voor onze omgeving en samenleving.

Brabantse bestuurders en politici: onmisbaar

De rol van bestuurders en politici is onmisbaar. Nieuwe gemeentebesturen, de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen begin 2019 waren kansen bij uitstek om de opgaven in Brabant voortvarend aan te pakken. Daarom heeft Mozaïek Dommelvallei via een zogenaamd position paper gevraagd vijf speerpunten in te passen in hun programma’s:

  1. Doorzetten van de systeemverandering;
  2. Vizier richten op integrale gebiedsopgaven;
  3. Ontschotten van subsidiestromen;
  4. Creëren van experimenteerruimte;
  5. De inzet van ‘Mozaïekmakelaars

Position Paper

In het Position Paper Dommelvallei 2.0 (en bijlagen) lees je waarom we juist deze onderwerpen hebben voorgelegd. Tal van gemeenten en organisaties hebben zich al aan Mozaïek Dommelvallei verbonden. Ook directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant Mary Fiers onderschrijft deze missie. En zo noemde oud-gedeputeerde Van Merrienboer Mozaïek Dommelvallei “hét voorbeeld voor de provincie dat past bij de nieuwe Omgevingswet”. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is ambassadeur van Mozaïek Dommelvallei. Over het Position Paper zegt hij: “Als je wil krijgen wat je wil hebben, moet je tonen wat je te bieden hebt.”

Wij zijn ervan overtuigd: een hechte samenwerking tussen overheid en lokale samenleving en een integrale aanpak van gebiedsopgaven leidt tot sterkere krachten die plannen verrijken, duurzamer en 'gedragen' maken en de uitvoering versnellen. 

Het Manifest

De basis voor het Position Paper ligt bij het Manifest.Voor de Dommelvallei (grondgebied langs de Dommel tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch) hebben de gemeenten Boxtel en Sint-Oedenrode het initiatief genomen om de innovatieve aanpak van MozaïekBrabant toe te passen voor de Dommelvallei. Zij hebben vele partijen enthousiast gekregen om deel te nemen. Dit resulteerde in het ondertekend Manifest 'MozaïekBrabant voor Dommelvallei-gemeenten' dat op 12 maart 2015 aan Gedeputeerde Staten werd aangeboden. In dit Manifest bevestigden vele belangenpartijen in de Dommelvallei hun commitment voor deze gemeenschappelijke aanpak.