De Neul - Meierijstad

Dit deelproject maakt onderdeel uit van een veel grotere gebiedsontwikkeling die eerder bekend was als ‘Blote Voeten’ programma en nu als “Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode”. Voor dit grotere gebiedsplan is in 2020 een concept Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld (betaald door partner Waterschap De Dommel).

Het doel van het project is het realiseren van een robuust beekdal in Sint-Oedenrode, waarin extreme neerslag niet tot overlast leidt. Er worden diverse subdoelen gerealiseerd met betrekking tot een klimaatrobuuste inrichting en beekherstel, namelijk:

a) geen overlast bij extreme neerslag;

b) hogere (grond-)waterstanden bij extreme droogte;

c) verminderen hittestress;

d) verbeteren waterkwaliteit;

e) bijdragen aan Kaderrichtlijn Water doelstellingen (beekherstel);

f) aanleg/verbeteren ecologische verbindingszone door de bebouwde kom;

g) bijdragen aan beleidsthema Mooi Water en andere klimaatambities.

 

Tijdens de projectperiode van ‘Fase 1 Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei’ zijn alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die een realisatie met ingang van 2022 mogelijk maken. De bedoelde voorbereidende werkzaamheden hebben – mede door de onvoorziene Covid-pandemie – veel meer doorlooptijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien.

De realisatie van deze ambitieuze gebiedsontwikkeling levert een eerste aanzet op voor een (open) waterverbinding tussen Kienehoef en De Neul. Dit voor ogen staande waterverbindend,klimaatadaptief element tussen de “recreatiediamant” Kienehoef en het centrum van de kern Sint-Oedenrode versterkt de intrinsieke waarde van natuur en landschap. Tegelijkertijd verbetert hierdoor ook de kwaliteit van leven van de bewoners en bedrijven in Sint-Oedenrode.