Biografie van de Dommel - Het Groene Woud

Met de Landschapsbiografie wordt de levensloop van het stroomgebied van de Dommel op een toegankelijke en inspirerende manier in beeld gebracht, van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden en de groeiende menselijke invloed in de prehistorie en de historische tijd, tot en met het moderne landschap van vandaag en de kansen voor morgen.

De Landschapsbiografie is daarmee niet alleen een publicatie die de rijke geschiedenis van het gebied laat zien, maar ook een inspiratiebron waarmee de historische en landschappelijke kwaliteit van het gebied versterkt kan worden. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden geënt op de landschappelijke identiteit van de regio.

Het project Biografie van de Dommel was een van de centrale thema’s bij het werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 4 april 2019. Daarna is het project ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Omdat Stichting Brabantse Bronnen (nog) niet beschikte over voldoende financiële middelen voor een volledige uitvoering van dit deelproject, is in 2019 verkend of Waterschap De Dommel als deelprojecttrekker voor dit deelproject wilde fungeren. Uiteindelijk heeft dit proces erin geresulteerd dat Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud die rol op zich heeft genomen.

Er is een specifiek coördinatieteam gevormd dat de deelname van schrijvers aan de (deel-) hoofstukken coördineerde en de inhoudelijke bijdragen beoordeelde. De feitelijke uitvoering van dit deelproject is in 2021 gestart.

Op 30 juni is het volgende gerealiseerd:

a. Er is het vereiste wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat heeft geresulteerd in 31 hoofdstukken die geschreven c.q. opgeleverd zijn (inclusief vele rijke foto’s, illustraties en gebiedskaarten). Deze hoofdstukken zijn druk-klaar. Er zullen 3.000 exemplaren worden uitgegeven. De hiervoor benodigde financiën zijn via andere organisaties beschikbaar gesteld en de hiermee gemoeide kosten zijn geen onderdeel van de begroting van ‘Fase 1 Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei’;

b. Er zijn diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd (op 28 maart, 19 april en 23 juni 2022) waarin de voortgang van de werkzaamheden, de daaruit resulterende inzichten en de tot stand gekomen resultaten zijn gepresenteerd voor betrokken organisaties.

Op 30 september a.s. (dus niet meer onderdeel van deze verantwoording) zal een regionale bijeenkomst plaats vinden voor de gemeenten binnen het stroomgebied van de Dommel en andere belanghebbenden. Deze bijeenkomst is bedoeld om hen verder te informeren, zodat zij de kennis die is opgedaan kunnen verwerken in nieuwe beleidsnotities.

Download het informatieblad van Biografie van de Dommel.


Foto: Martien Roestenburg