Streekpark Kienehoef - Meierijstad

Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve aantrekkingskracht op de eigen bewoners en mensen uit de regio. In 2015 onderging het park en de omgeving een recreatieve herwaardering. Nu wordt hier in samenwerking met Het Groene Woud en Mozaïek Dommelvallei een regionaal streekpark ontwikkeld. In de verdere thematisering en verduurzamen van het park is water een belangrijke component om nieuwe vormen van waterplezier te ontwikkelen. Hierbij zijn drie ontwikkelingsambities in beeld: herstel van natuurlijk en gezonde watersystemen, upgrading en beheer van het parkgebied en land- en waterverbindingen met de omgeving

Het project Streekpark Kienehoef was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Streekpark Kienehoef ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Ontwikkeling Streekpark Kienehoef (Stichting Streekpark Kienehoef)

Dit deelproject bestond oorspronkelijk uit 8 afzonderlijke onderdelen, te weten:

  1. Natuurwaterspeeltuin van circa 5.000 m2;
  2. Tien tot twintig roeiboeten, opstapplaatsen;
  3. Waterverbinding van circa 75 meter, optimalisatie entree en afrastering;
  4. Vijf educatieve pakketten en vijf informatieborden;
  5. Onderzoek Waterverbinding en opwaardering recreatiepark;
  6. Koppeling drainage wijk met vijver;
  7. Onderzoek afkoppeling wijk Kienehoef;
  8. Onderzoek Waterverbinding Kienehoef – De Neul.

In de uitvoering van de beoogde werkzaamheden is vervolgens een nadere taakverdeling aangebracht. Die houdt in dat St. Streekpark Kienehoef realisatie van de onderdelen 1 t/m 4 voor haar rekening heeft genomen en de gemeente Meierijstad realisatie van de onderdelen 5 t/m 8.

St. Streekpark Kienehoef heeft de resultaten voor de genoemde onderdelen begin 2021 opgeleverd. Omdat Streekpark Kienehoef ook als één van de Labs binnen de Landschapstriënnale 2020/2021 fungeerde zijn die resultaten met een breed publiek gedeeld.

Zie: website Brabantse Beken.

Ontwikkeling Streekpark Kienehoef (gemeente Meierijstad)

De werkzaamheden die t.b.v. “ontwikkeling Streekpark Kienehoef” zijn uitgevoerd betreffen een nauwe samenwerking tussen St. Streekpark Kienehoef en de gemeente Meierijstad. Daarin speelt mee dat een groot gedeelte van het projectgebied waarin de prestaties zijn opgeleverd openbaar gebied is.

Voor de hierna genoemde onderdelen was de gemeente Meierijstad verantwoordelijk. De daarvoor benodigde werkzaamheden zijn binnen de projectperiode uitgevoerd en afgerond.

5. Onderzoek Waterverbinding en opwaardering recreatiepark;

6. Koppeling drainage wijk met vijver;

7. Onderzoek afkoppeling wijk Kienehoef;

8. Onderzoek Waterverbinding Kienehoef – De Neul.

Samen met Waterschap De Dommel zijn de mogelijkheden voor (5) een waterverbinding via het recreatiepark Kienhoef en (8) waterverbinding van de Kienehoef naar de Neul verkend. Met name de waterkwaliteitsaspecten zijn daarbij een belangrijk aspect. In de toekomst moet verder worden bezien in hoeverre de verbinding, mede daardoor, daadwerkelijk realiteitswaarde kan hebben. De onderdelen (6) en (7) zijn gerealiseerd. En de onderzoeksresultaten van 8 worden toegepast in de uitvoering van het project ‘De Neul/klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode’ (in 2023).

Download het informatieblad van Streekpark Kienehoef en bekijk het filmpje.