De Groote Waterloop - Boxtel

De Groote Waterloop is gelegen tussen de natte natuurparel De Scheeken – De Mortelen en de bebouwde kom van Liempde. De natte Ecologische Verbindingszone (EVZ) Groote Waterloop is een van de ontbrekende schakels in het Natuur Netwerk Brabant. Integrale versterking van het gebied dient niet alleen natuurdoelen, maar ook kwaliteit landschap, klimaatadaptatie en vrijetijdseconomie. Het is de invulling van integrale gebiedsontwikkeling met water als drager en inspirerend element.

Het project Groote Waterloop was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Groote Waterloop ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Dit deelproject bestond oorspronkelijk uit de volgende 5 onderdelen:

 1. Maatregelen Velder – Heerenbeek
 2. Toeristisch recreatieve ontwikkeling
 3. Onderzoek kwaliteit en gebruik tunnelbakwater
 4. Ontwikkeling watermachine bouwplan Hamsestraat – Roderweg
 5. Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie Liempde

Via een voortgangsrapportage is al in een eerder stadium vermeld dat de inspanningen van de gemeente Boxtel binnen dit deelproject zich alleen zouden richten op de onderdelen 2 en 4.

Bij afronding van de projectperiode kan worden geconstateerd dat, dankzij de inzet en ondersteuning door SPPiLL, de volgende prestaties zijn gerealiseerd vanuit onderdeel 2 (toeristisch-recreatieve ontwikkeling):

 • Wandelroute Hooilanden – bouwplan Hamsestraat-Roderweg;
 • Wandelroute Wessendijk – uitkijktoren ’t Meulke;
 • Kinderbelevingsplek met water in omgeving van de Grote Waterloop in relatie met speelboerderij Het Gouden Woud;
 • Het weer zichtbaar maken van de historische ‘Vloeivelden’;
 • Ontsluiting van de geschiedenis van de hooilanden en het wederopbouwgebied en natte natuurparel De Scheeken via oral history;
 • Onderzoek naar gewenste fiets- en wandelverbinding over de A2.

Voor onderdeel 4 “Ontwikkeling watermachine bouwplan Hamsestraat – Roderweg” is aan ARK een voorstel opgevraagd voor de realisatie. Tot dusverre is echter dit voorstel nog niet uitgevoerd.

Overigens worden binnen het deelproject De Groote Waterloop veel meer prestaties gerealiseerd dan uit dit eindverslag kan worden afgeleid. Als direct resultaat van de provinciale subsidietoekenning heeft de gemeente Boxtel namelijk contact gelegd met het GOB. Aanvullende prestaties zijn via cofinanciering door het GOB mogelijk gemaakt.

Download het informatieblad van De Groote Waterloop.


Foto: Kees Quinten