Watermolenlandschappen - Het Groene Woud

Watermolens, klimaat-, energie- en landbouwtransities en de Dommel… Ze grijpen onder de paraplu van Mozaïek Dommelvallei naadloos in elkaar. Zo waren molens lange tijd een spil in de (waterkracht)economie van het Brabantse platteland. Ze fungeerden als bakens in het landschap dat daarmee haar kenmerkende vorm kreeg. Steeds duidelijker wordt dat de landschappelijke, ecologische en hydrologische effecten van watermolens veel verder reikten dan werd aangenomen. Door de opstuwing van het water werd een heel watermolenlandschap gevormd, met bijbehorende natuur- en landschapswaarden en met grote invloed op het regionale waterbeheer.

Op initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant is de afgelopen jaren onderzocht of de historische watermolenlandschappen – inclusief de landschappelijke resten van verdwenen watermolens – ingezet kunnen worden voor moderne opgaven als waterberging, verdrogingsbestrijding, de ontwikkeling van specifieke beekgebonden natuur en de benutting van het kralensnoer van (verdwenen) watermolens als recreatieve, iconische structuur. Mogelijk zijn er ook kansen op het gebied van duurzame energieopwekking, zoals aquathermie en geothermie.

In samenwerking met de Brabantse Molenstichting en Mozaïek Dommelvallei is op 4 april 2019 een werkatelier georganiseerd waarbij de watermolenlandschappen centraal stonden en via workshops veel informatie opgehaald is dat verwerkt is in de opgeleverde resultaten van de pilot.

In het vervolg werken de Brabantse Molenstichting en Mozaïek Dommelvallei nauw samen om de erfgoeddeal op te stellen en te realiseren.

Download het informatieblad van Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie.

Meer informatie over de pilot:


Foto: Gerard Sturkenboom