Het Duits Lijntje Verbindt - Meierijstad

Het Duits Lijntje is een oude spoorlijn die Het Groene Woud en De Maashorst verbindt. Dit industriële erfgoed heeft deels een groene en recreatieve invulling, maar biedt nog meer kansen. Door de aanleg van o.a. (snel)fiets- en wandelroutes, ecologische verbindingszones en picknickplekken wordt deze route een beleving. Het verbindt bedrijventerreinen en zal bijdragen aan een vermindering van CO2 uitstoot.

De voormalige spoorlijn vormt een bijzondere cesuur in het landschap. Het landschap binnen de regio is sterk noord-zuid gericht. Het Duits Lijntje, dat van oost naar west loopt, verbindt deze de landschappen met elkaar en heeft op provinciaal niveau de aanduiding tot ecologische verbinding.

Naast de algemene ambitie om meerdere regionale gebiedsopgaven met elkaar te verbinden heeft dit project nog een specifieke en concrete ambitie, namelijk het realiseren van een doorgaande fietsverbinding van oost naar west op of nabij het tracé van de voormalige spoorlijn. Naast de landschappelijke en ecologische doelen van dit project, geeft deze fietsverbinding ook invulling aan het economisch en sociaal verbinden van woon- en werkgebieden in de regio. Het karakter van de fietsverbinding kan verschillen, met soms vooral een recreatieve uitstraling en op andere trajecten juist meer een woon-werk invulling.

Het project Het Duits Lijntje verbindt was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun project.

Download het informatieblad van Het Duits Lijntje Verbindt.